Welcome

I am Xiang Zhuyuan, a software engineer, live in Beijing Tokyo, China Japan.

I come from Wuwei, Gansu, China.